English

Français

العربی

فارسی

شماره سوم

فصلنامه علمي پژوهشي حکمت
اين شماره: فقه و حقوق عرفي
 
ISSN : 2693-1916
شماره سوم، زمستان 1388
صاحب امتياز: مؤسسه دارالحکمه کانادا
مدير مسئول: سيد محمد شهرستاني
سر دبیر: محمد اسعدی

 

...


Download نسخه PDF

بنيادهاي فقه اسلامي از ديد قرآن كريم

سيد منذر حكيم

بستر، پايه و معيار حدود و قانون‌هاي الهي
گستره و فراگيري بحث عدل در قرآن كريم، نشان‌دهنده جايگاه مهم آن در ميان آموزه‌هاي قرآني است. اين نوشتار بنيادي بودن اين موضوع مهم را براي همه حدود و قانون‌هاي الهي تبيين مي‌کند. راه‌كارهاي كلي و پايه‌اي قرآن کريم براي تحقق هدف تشريع و رسيدن به آرمان انبياي الهي (فراگيري قسط و عدل در جوامع انساني)، در پرتو اين کار رخ خواهند نمود و بررسي خواهد شد. هم‌چنين، با تأکيد بر ضرورت توجه به مباني تشريع و قانون‌گذاري و تأثير فراوان آن‌ها در فهم قانون‌ها و هدف‌ها و روش عمل به قانون و با روشن شدن پايه بودن عدل در تشريع و وضع قانون‏هاي الهي در قرآن كريم، راه‌هايي براي حل بسياري از مشكلات فراروي در اين زمينه، پيشنهاد خواهد شد. ...

سایر مطالب

Content > تعريف عدالت مشروطه در ايران در جستجوي يک مدل اصلي در ايران

Content > مفهوم شناسي فقه و حقوق عرفي و رابطه بین آن ها

Content > استراتژي کشورهاي اسلامي در گفتمان حقوق بشر

Content > فلسفه حقوق اسلامي از ديدگاه علامه طباطبايي (قدّس‏سره)

Content > سخن سر دبير